ดาว TKN

เด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการเรียนรู้ ส่งต่อและเผยแพร่วิถีวัฒนธรรมได้อย่างภาคภูมิใจ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติ

ลิงค์ภาคีองค์กร