ข้อเสนอเครือข่ายต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อเสนอต่อ คสช แถลงการณ์ในวันชนเผ่าพื้นเมือง วันที่ 9 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสนามกีฬาสมโภช 700 ปี

ข้อเสนอเครือข่ายต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อเสนอต่อ คสช แถลงการณ์ในวันชนเผ่าพื้นเมือง วันที่ 9 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสนามกีฬาสมโภช 700 ปี

จากความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราเยาวชนเครือข่ายต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งเมล็ดพันธุ์ครั้งนี้ก่อเกิดจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาทางเลือกแบบมีส่วนร่วมสำหรับเด็กและเยาวชนในภาคเหนือของประเทศไทย  จุดเริ่มต้นของพวกเราเริ่มขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา และในปีนี้ พวกเราเยาวชนต้นกล้าได้เริ่มวางแผนงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายของเรา และขยายเมล็ดพันธุ์ไปยังกลุ่มเยาวชนต่าง ๆ รวมทั้งเชื่อมประสานกับเครือข่ายเยาวชนภาคอื่น ๆ

ต้นกล้าต้นนี้จะเติบใหญ่ไม่ได้เลย หากไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากไม้ใหญ่ที่เข้มแข็งของผู้ใหญ่ใจดี ณ ที่นี้ ในวันนี้พวกเราเครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง ขอเสนอข้อเรียกร้อง ดังต่อไปนี้ :

 1. ให้สัญชาติไทยกับเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทย
 2. ให้ลดขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติในการให้สัญชาติไทย
 3. ต้องการการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์  เช่น พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมืองในบริบทพื้นที่นั้นๆ
 4. ต้องการสื่อที่นำเสนอวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม
 5. ต้องการสื่อที่เป็นมิตรกับเด็กและเยาวชน
 6. สิทธิการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในการแสดงความคิดเห็นทั้งในโรงเรียนละชุมชน เช่น กฎระเบียบของโรงเรียน ถนนในหมู่บ้าน เป็นต้น
 7. อยากได้ครูที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมไปสอน(ไม่ลำเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ เคารพ ยอมรับ เข้าใจในวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง)
 8. ต้องการชุมชนและโรงเรียนที่เป็นมิตรกับเด็กและเยาวชน
 9. ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับเด็กและสตรี
 10. การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ เช่น สุขภาพ การคุ้มครองรักษาพยาบาลทุกคนไม่มีข้อยกเว้นในทุกกรณี
 11. งบประมาณ สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสำหรับเด็กชนเผ่าที่ไม่มีสัญชาติ
 12. มีกลไกปกป้องคุ้มครองเด็กทั้งในโรงเรียนและในชุมชน