ข้อเสนอเครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง จากเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี ๒๕๖๑

ข้อเสนอเครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง จากเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี ๒๕๖๑

เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง (TKN) จึงมีข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาและสนับสนุนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง จำนวนทั้งหมด ๘ ข้อ ดังนี้

๑. ให้รัฐบาลปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนและกระบวนการในการพิสูจน์สัญชาติ อัตลักษณ์บุคคลให้มีความรวดเร็วและโปร่งใส

๒. ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสิทธิและสถานะบุคคลผ่านช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น

๓. ให้หน่วยงานภาครัฐจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้แก่ชนเผ่าชาติพันธุ์ที่ยังไม่มีสถานะบุคคล

๔. ให้กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณและวิชาการ ในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับภาษาแม่และวัฒนธรรม

๕. ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กทุกกลุ่ม โดยไม่เลือกปฏิบัติ

๖. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมภาพลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อให้เกิดการยอมรับและขจัดการเลือกปฏิบัติในสังคมไทย

๗. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมองค์ความรู้ของชนเผ่าพื้นเมืองในการอยู่ร่วมกับผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เพราะคนกับป่าเราอยู่ร่วมกันได้

๘. ให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมการพัฒนา การรวมกลุ่มการทำงานของเด็กและเยาวชนทุกกลุ่ม