ความเป็นมา

เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง

(Ton-Kla Indigenous Children and Youth Network- TKN)

เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง TKN เริ่มก่อตัวขึ้นในปี 2556 จากการสนับสนุนของสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท./IMPECT) ในช่วงที่ดำเนินการทบทวนโครงการ 2556 (PEICY) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม และกระบวนทบทวนและปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม(PLA-PLR) ซึ่งมีแกนนำเด็กและเยาวชนร่วมกับแกนนำชุมชนเป็นพี่เลี้ยงในกระบวนการทบทวนกิจกรรมของชุมชนตนเอง หลังจากนั้นแกนนำเด็กและเยาวชนแต่ละชุมชนได้นำผลการทบทวนมานำเสนอและแลกเปลี่ยนใน “เวทีมหกรรมการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง” และต่อมาเมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2556 แกนนำเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองทั้ง 9 กลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ กะเหรี่ยง คะฉิ่น ดาราอาง ม้ง เมี่ยน ลาหู่ ลีซู ละเวือะ และอาข่า ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (ICE)” ทำให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี ความคิด มุมมอง ทัศนคติ ทั้งในระดับบุคคล และกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าของตนเอง

กลุ่มเด็กและเยาวชนจึงมีความเห็นร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายของเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองขึ้นมา เพื่อเป็นพื้นที่การพบปะและเป็นกลไกของกลุ่มในการทำงานประเด็นร่วมของกลุ่ม โดยในระยะแรกใช้ชื่อว่า “เครือข่ายต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง”  (Tonkla Indigenous Youth Network – TKN) ขึ้น จากนั้นเครือข่ายได้วางแผนงาน และจัดกระบวนงานให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นเป็นลำดับและมีการพัฒนาโครงสร้างจัดทำยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันได้มีการปรับชื่อเครือข่ายเป็น  “เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง” (Ton-Kla Indigenous Children and Youth Network- TKN) ซึ่งเป็นชื่อทางการที่ใช้ในการขับเคลื่อนงานจนถึงทุกวันนี้