ตัวแทนเครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมืองเข้าร่วมเวที แนวทางการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายอื่นๆ

ตัวแทนเครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมืองเข้าร่วมเวที แนวทางการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายอื่นๆ

วันที่ 10-12 พวกเราตัวแทนเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง TKN 🌱🕊 ได้เข้าร่วมเวทีเชิงปฏิบัติการและสัมนา เรื่อง สถานการณ์สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ชาติพันธุ์ และความคุ้มครองทางกฎหมาย, กรอบการร่างกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมือง และการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง 🎎🎎
กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย, และ แนวทางการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายอื่นๆ ⚖👩‍⚖️👨‍⚖️

📣วันแรก พวกเราได้ร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังสถานการณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยและชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชีย🎎
📣วันที่ 2 ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 3 พื้นที่ 📍
✔1. กรณี ทวงคืนผืนป่า ณ บ้านน้อยพลังงาน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 🏞⛰
✔2. กรณี ชาวบ้านถูกทำร้ายร่างกายและถูกรื้อถอนโฮมสเตย์ บ้านนาเลาฟ้าสวย
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 🏔🏞
✔3. กรณี เยาวชนละหู่ถูกทหารยิงเสียชีวิตและกรีณีทวงคืนผืนป่า บ้านรินหลวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 🏞⛰
📣 และในวันที่ 3 พวกเราได้สรุปประเด็น และนำเสนอกรณีการศึกษาดูงานในพื้นที่
ต่อที่ประชุม และร่วมนำเสนอแผนงานแนวทางกิจกรรมส่งเสริมสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองต่อ 4 หน่วยงานที่จะให้ การสนับสนุนต่อแผนงานของพวกเรา👏👏 🗣👩‍💻👨‍💻

จัดโดย
👉 คณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษร้ายประชาชน สภาผู้แทนราษฎร
👉 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
👉 ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
👉 สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (ส.ช.พ.)

#เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง
#TKN🌱🕊