วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

การจัดงานรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 และสมัชชาระดับชาติว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 “ภาษาแม่ ภาษาเรา ภาษาโลก” ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม….โครงการจัดงานและกำหนดการ

ดาวน์โหลดที่นี้ http://bit.ly/2xtQLiK

โปสเตอร์งาน: http://bit.ly/2XqPO5h