เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง TKN

เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง TKN

เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง TKN 🌱🌱 ได้จดทะเบียนรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 📃ตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐) เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน 📜กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 🏆🎉

ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และ มุ่งมั่น ตั้งใจของพวกเรา เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง TKN  ที่ จะส่งเสริมเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการเรียนรู้❤️ ส่งต่อและเผยแพร่ วิถีวัฒนธรรม ได้อย่างภาคภูมิใจ และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติ👏👏👏

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน🙏 และเพื่อนๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองมาโดยตลอด 👭👬👫👫

เอกสารฉบับนี้ คงเป็นก้าวเล็ก ๆ ที่พวกเราจะเติบโต และพร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อสังคมต่อไป