เป้าหมาย

ดาว TKN

เด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการเรียนรู้ ส่งต่อและเผยแพร่ วิถีวัฒนธรรมได้อย่างภาคภูมิใจ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติ

วิสัยทัศน์

เด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการเรียนรู้ ส่งต่อและเผยแพร่วิถีวัฒนธรรมได้อย่างภาคภูมิใจ และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติ

เป้าหมาย

  • เด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองมีศักยภาพในการสืบทอด ถ่ายทอดและเผยแพร่วิถีวัฒนธรรมของตนเองได้
  • เด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
  • เด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง เข้าถึงสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม
  • เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมืองเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืน