แถลงการณ์ของสมัชชาเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง ครั้งที่ 1

แถลงการณ์ของสมัชชาเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง ครั้งที่ 1

จากความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองจาก 29 กลุ่มทั่วประเทศที่รวมตัวกัน เพื่อจัดงานสมัชชาเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง ครั้งที่ 1/2559 ในประเด็นงาน “มีดีมาโชว์” เพื่อที่จะ “ไปดีกันต่อ”  โดยต้นกล้าเล็กๆ เหล่านี้ จะเติบใหญ่ไม่ได้เลย หากไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากไม้ใหญ่ที่เข้มแข็งซึ่งเป็นไม้ใหญ่ที่เข้าใจและให้โอกาส ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดแนวทางในการส่งเสริม การคุ้มครอง ตลอดจนการพัฒนาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมืองขอนำเสนอให้หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดังต่อไปนี้

 1. การดูแลให้เด็กและเยาวชนทุกคนที่เกิดในประเทศไทยมีสัญชาติ หรือสถานะบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนการลดขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติและสถานะบุคคลเพื่อเป็นหลักประกันในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ
 2. การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมืองในบริบทพื้นที่นั้นๆ
 3. การจัดทำสื่อที่นำเสนอวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม
 4. การจัด ตรวจสอบ และดูแลให้สื่อต่างๆ เป็นมิตรกับเด็กและเยาวชน
 5. การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสิทธิการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในการแสดงความคิดเห็นทั้งในโรงเรียนและชุมชน เช่น กฎระเบียบของโรงเรียน ถนนในหมู่บ้าน เป็นต้น
 6. การสนับสนุน หรือจัดหาครู บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรม ให้ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอน โดยไม่ลำเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ เคารพ ยอมรับ เข้าใจในวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง
 7. การส่งเสริมให้เกิดชุมชนและโรงเรียนที่เป็นมิตรกับเด็กและเยาวชน
 8. การยุติความรุนแรงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กผู้หญิง และผู้หญิงทั่วไป
 9. การส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ เช่น สุขภาพ การคุ้มครองรักษาพยาบาลอย่างถ้วนทั่ว โดยไม่มีข้อยกเว้นในทุกกรณี
 10. การสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนชนเผ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่มีปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลสามารถเข้าถึงการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
 11. การจัดทำกลไกปกป้องคุ้มครองเด็กทั้งในโรงเรียนและในชุมชน

การสร้าง และเปิดพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมโอกาสให้เด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองเข้าร่วมเป็นกรรมการของสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ