โครงการส่งเสริมการฝึกทักษะสัมมาชีพและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นชาวกะเหรี่ยงบนพื้นฐานของพหุวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมการฝึกทักษะสัมมาชีพและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นชาวกะเหรี่ยงบนพื้นฐานของพหุวัฒนธรรม

สิ่งที่ทำ

1) กิจกรรมยุวเกษตรกรในโรงเรียน

 • ทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
 • การเพาะกล้า การย้ายกล้า และการดูแลต้นกล้า
 • การเพาะเห็ดนางรม เห็ดหูหนู และเห็ดฟาง
 • ปลูกผักปลอดสาร

2) กิจกรรมการแปรรูปอาหารและถนอมอาการ

 • ทำขนมโดนัท
 • ทำขนมชั้น
 • ทำขนมดอกจอก

3) กิจกรรมเลี้ยงไก่อินทรีย์

 • ได้สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่
 • ซื้อพันธุ์ไก่

4) กิจกรรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน

 • เรียนรู้เตหน่ากู
 • กลองสะบัดชัย

ผลที่เกิดขึ้น

1) มีเด็กและเยาวชนจำนวน 24 คนได้เรียนรู้ดนตรีพื้นบ้าน เตหน่ากู สามารถเล่นเตหน่า และร้องบทธาได้จำนวน 7 คน

2) มีเด็กและเยาวชนจำนวน 12 คนได้เรียนรู้ดนตรีพื้นบ้าน กลองสะบัดชัย สามารถเล่นได้ขั้นพื้นฐาน 12 คน และที่เล่นได้อย่างดี จำนวน 4 คน

3) มีผลผลิตที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ เช่น ผักกาดกวางตุ้งส่งขายโครงการหลวง มีเห็ด มีผัก ไว้เป็นอาหารกลางวันของโรงเรียน

4) เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีมมากขึ้น เช่น การวางแผนงานการดำเนินงาน การควบคุมงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การจัดทำรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงิน