โครงการ จากดอยน่านสู่สองฝั่งทะเลไทย

โครงการ จากดอยน่านสู่สองฝั่งทะเลไทย

สิ่งที่ทำ

  1. สร้างกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนและสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิเด็ก ผ่านการแสดงละครเร่ เรื่อง “ยักษ์ลักเสียง”

ผลที่เกิดขึ้น

  1. เด็กมีทักษะการเรียนรู้และเทคนิคการแสดงละครเร่ ที่สามารถสื่อสารกับสังคมให้ตระหนักเรื่องประเด็นสิทธิเด็กโดยผ่านการชมละคร “ยักษ์ลักเสียง”
  2. เด็กในโครงการจำนวน 12 คนมีกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับชุมชนและศูนย์การเรียนอื่น ๆ โดยผ่านละคร และการพูดคุย
  3. มีการสื่อสารละครและกิจกรรมผ่านเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/cyfthailandpage/ และแสดงตามสถานที่ศูนย์การเรียน , ชุมชน, หน่วยงาน, สถานศึกษา
  4. เด็กผู้ทำโครงการเกิดกระบวนการการเรียนรู้ผ่าน 6 กิจกรรมได้แก่ 1)การแสดงละคร 2) การเขียนบันทึก 3) สื่อสารผ่านเฟสบุ๊ค 4) ล้อมวงถอดบทเรียน 5) การอ่านหนังสือ 6) ทำMind Mapping สรุปองค์ความรู้ ซึ่งในแต่ละครั้งเด็กจะเป็นผู้นำกระบวนการทั้งหมด เพราะเป็นการเรียนรู้ที่ดีคือการลงมือทำ เผชิญกับปัญหาและแก้ไขด้วยด้วยเอง จนเกิดเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดใช้ได้ในชีวิตจริง