โครงการ “ทบทวนการดำเนินงานและพัฒนาสื่อรณรณรงค์เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง”

โครงการ “ทบทวนการดำเนินงานและพัฒนาสื่อรณรณรงค์เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง”

สิ่งที่ทำ

  1. ประชุมคณะกรรมการ TKN ทำความเข้าใจ โครงสร้างและแผนงาน ที่ผ่านมา แลกเปลี่ยนสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และวางแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป
  2. ผลิตสื่อจุลสาร TKN ทบทวนจุลสารเดิมและ ออกแบบจุลสารของ TKN ใหม่
  3. อัดเพลงเครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง

ผลที่เกิดขึ้น

  1. คณะกรรมการได้มีการประชุมอัพเดทการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนการทำงานครั้งต่อไป
  2. มีจุลสารที่ได้ทบทวน และออกแบบใหม่ จะเริ่มผลิตเดือนตุลาคม
  3. เครือข่ายเด็กและเยาวชนได้อัดเพลง “ต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง” เพื่อใช้ในการรณรงค์กิจกรรมของงานเครือข่าย TKN https://drive.google.com/file/d/1iuMKKb8AcMboHMNiM_XkfUnXM8s97kLb/view