โครงการ ทำสื่อเพื่อน้อง (โรงเรียนรักแผ่นดิน)

โครงการ ทำสื่อเพื่อน้อง (โรงเรียนรักแผ่นดิน)

สิ่งที่ทำ

  1. เก็บข้อมูลสถานการณ์เด็กและเยาวชน วัฒนธรรม และประเพณีม้ง โดยมีปราชญ์ชุมชนมาให้ความรู้ 5 คน
  2. ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่สิทธิเด็กและประเพณีวัฒนธรรมม้ง (ฉากภาพใหญ่ ฉากภาพวัฒนธรรมและ วิถีชีวิตม้ง )

ผลที่เกิดขึ้น

  1. แกนนำเด็กในโครงการจำนวน 20 คน เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ การวางแผน การทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถผลิตผลงานออกมาได้
  2. มีสื่อหนังสือเล่มเล็ก จำนวน 10 เล่ม สื่อเรื่องเล่า จำนวน 11 เรื่อง และสื่อฉากภาพวัฒนธรรม จำนวน 5 ภาพ  และสามารถนำไปใช้ในการจัดเรียนการสอนให้กับน้อง ๆ ในโรงเรียนได้

เด็กและพี่เลี้ยง (ครู)ได้นำเสนอสื่อทวิภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานการเรียนรู้ (หนังสือเล่มเล็ก เล่มใหญ่) ในงาน “มหกรรมแสดงผลงานทักษะการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารจังหวัดเชียงราย”