โครงการ ผลิตสื่อสะท้อนปัญหาของเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองด้านการศึกษา

โครงการ ผลิตสื่อสะท้อนปัญหาของเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองด้านการศึกษา

สิ่งที่ทำ

  1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กและเยาวชน โดยใช้แบบสอบถาม 2 ชุด ในประเด็น

         – ความต้องการ, ความฝัน

         – อยากเรียนอะไร, คิดว่าปัญหาของศูนย์การเรียนตอนนี้คืออะไร, ต้องการอะไรเพิ่ม

  1. เรียนรู้เรื่องการผลิตสื่อวีดีทัศน์จากผู้เชี่ยวชาญ 6 คน คือ

         – นายคีต์ตะวัน มนูเสวต บทและกำกับการแสดง

         – นายสรรฉัตร พรหมสวัสดิ์ ตัดต่อวีดีโอ

         – นายคีต์ตะวัตร ชินโครต เสียงและบท

         – นายอรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ นักแสดง

         – ผศ.ดร.สุวิชาน  พัฒนาไพรวัลย์ เสียงเพลง

         – นายจอนิ โอโดเชา ปราชญ์ชนเผ่าปกาเกอะญอ

ผลที่เกิดขึ้น

  1. มีสื่อวีดีโอสะท้อนปัญหาสิทธิทางด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง เรื่อง “เสียงจากแดนไกล” โดยได้เสนอเรื่องราวสะท้อนสถานการณ์ปัญหาทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง และแนวทางการแก้ไขที่ทุกคนได้มีส่วนร่วม ทำให้สังคมได้รับรู้และเข้าใจ เกิดความตระหนักในสิทธิการศึกษาของเด็กชนเผ่าพื้นเมืองมากขึ้น โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น

        – เทศกาลหนังแม่น้ำโขง มีผู้เข้าชมประมาณ 180 คน

        – เทศกาลหนังบ้านข้างวัด มีผู้เข้าชมประมาณ 174 คน

        – You tube ยอดไลค์ 8 ยอดวิว 64

        – Facebook (Surachart Sommana and โจ๊ะ IDEE) ยอดเข้าชม 13,670 ยอดแชร์ 221 ยอดถูกใจ 317 ผู้แสดงความคิดเห็น 43

  1. ทำให้เด็กผู้ทำโครงการเกิดทักษะในด้านต่างๆ เช่น การติดต่อและประสานงานกับหน่วยงาน การทำงานร่วมกับชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ การเขียนบท การถ่ายทำ การตัดต่อวีดีโอ หนังสั้นเพื่อการสื่อสารให้ดูน่าสนใจมากขึ้น เป็นต้น
  2. เด็กและเยาวชนสามารถนำเอาบทละครในสื่อวีดีโอ นำมาปรับใช้ในบทการแสดงละครหุ่นเงาเรื่อง ทีเตอโพ เพื่อสะท้อนและสื่อสารสถานการณ์ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นในชุมชน