โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนเพื่อฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนมอวาคี

โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนเพื่อฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนมอวาคี

สิ่งที่ทำ

  1. เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนและวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ
  2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
  3. ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชุมชน

ผลที่เกิดขึ้น 

  1. มีแกนนำเด็กจำนวน 5 คนที่สามารถเป็นผู้เอื้อกระบวนการร่วมกับผู้รู้ได้
  2. เด็กและเยาวชนจำนวน 35 คนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่าตนเอง
  3. มีป้ายข้อความเกี่ยวกับสุภาษิต บทสอน ข้อห้ามและข้อปฏิบัติ 2 ภาษา (ภาษาถิ่น ภาษาไทย) จำนวน 15 ป้ายติดตามจุดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
  4. เด็กได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน จากประสบการณ์ผู้รู้โดยตรงจำนวน 5 คน และสามารถบันทึกข้อมูลและส่งต่อสื่อสารข้อมูลได้อย่างถูกต้อง