โครงการ ฟื้นฟูองค์ความรู้บทธาปกาเกอะญอ เด็ก เยาวชนบ้านห้วยอีค่าง

โครงการ ฟื้นฟูองค์ความรู้บทธาปกาเกอะญอ เด็ก เยาวชนบ้านห้วยอีค่าง

สิ่งที่ทำ

  1. ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงของศิลปะดนตรีปกาเกอะญอที่จะสูญหาย
  2. เด็กและเยาวชนเรียนรู้การฝึกอ่าน เขียน ร้องบทธา และฝึกเล่นศิลปะดนตรีร่วมกับผู้รู้ภูมิปัญญาปกาเกอะญอ

ผลที่เกิดขึ้น

  1. มีเด็กและเยาวชน จำนวน 15 คนที่สามารถร้องบทธาปกาเกอะญอได้
  2. มีหนังสือเล่มเล็กบทธาปกาเกอะญอที่เก็บรวบรวมองค์ความรู้ของบทธา (บทเพลง) จำนวน 200 เล่ม และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆของชุมชน เช่น งานศพ งานบุญ งานแต่งงาน เป็นต้น

เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีมมากขึ้น เช่น การวางแผนงานการดำเนินงาน การควบคุมงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การจัดทำรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงิน