โครงการ ศึกษา รวบรวม และสืบสานลายผ้าปักม้งแม่สาใหม่และแม่สาน้อย

โครงการ ศึกษา รวบรวม และสืบสานลายผ้าปักม้งแม่สาใหม่และแม่สาน้อย

สิ่งที่ทำ

1.ทำแผนที่ผู้รู้ด้านลายปักม้ง (แผนที่เดินดิน) จำนวน 5 คน

2.ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลลายผ้าป้กม้ง

   – ความหมายของลายปัก 9 ลาย ได้แก่ ลายดาว ลายรอยตีนไก่ ลายหอยแปดด้าน ลายก้างปู ลายหอยสี่ด้าน ลายเย่ (ตัวใหญ่) ลายตี่หลู ลายหอยแปดเข็ม และลายผีเสื้อ

   – วิธีการทำ ปัก

ผลที่เกิดขึ้น

  1. มีคู่มือลายปักม้ง จำนวน 200 เล่ม มีเนื้อหาประกอบด้วย ชื่อลายผ้าม้ง ความหมาย วิธีการปัก โดยเผยแพร่ให้กับชุมชน โรงเรียน และผู้ที่สนใจ
  2. เด็กผู้ทำโครงการจำนวน 8 คนเกิดทักษะในการทำงานเป็นทีม ฝึกความอดทนในการปักผ้า การเขียนคู่มือลายปักม้ง การคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง
  3. เด็กและผู้ปกครองในชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ภูมิปัญญาลายปักม้ง ของตนเองมากขึ้น