โครงการ สร้างพื้นฐานสู่อนาคต ตอน แก้ปัญหาข้าวไม่พอกิน

โครงการ สร้างพื้นฐานสู่อนาคต ตอน แก้ปัญหาข้าวไม่พอกิน

สิ่งที่ทำ

  1. ศึกษาสถานการณ์และวิเคราะห์ปัญหาข้าวไม่พอกิน
  2. เรียนรู้การทำนาปลูกข้าวต้นเดียวจากผู้รู้ ผู้ปกครองในชุมชน
  3. ออกแบบผลผลิตข้าวเพื่อจำหน่าย

ผลที่เกิดขึ้น 

  1. เด็กในศูนย์การเรียนจำนวน 10 คนได้ศึกษาสถานการณ์ปัญหาข้าวในชุมชน โดยมีผู้รู้และผู้ปกครองที่มีประสบการณ์ในการทำนามาให้ความรู้และคำแนะนำจำนวน 4 คน
  2. เด็กได้เรียนรู้กระบวนการการทำนา และประเภทของข้าวที่สามารถปลูกได้ในแต่ละพื้นที่ของชุมชน
  3. เด็กและพี่เลี้ยงได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใส่ข้าว โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม รวมทั้งแกนนำและสมาชิกในชุมชน ทำให้เกิดกระบวนการสร้างความรู้ ความร่วมมือ และแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน
  4. มีผลิตภัณฑ์จากข้าวที่ปลอดสารพิษจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ เด็กสามารถจำหน่ายได้เงินจำนวน 2,500 บาท