โครงการ สร้าง สุข เปลี่ยน สะอาด

โครงการ สร้าง สุข เปลี่ยน สะอาด

สิ่งที่ทำ

  1. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนเกี่ยวกับประเภทของขยะ การคัดแยก และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
  2. เรียนรู้ภาษา ภูมิปัญญาการจักสานพื้นถิ่น และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญากะเหรี่ยงโปว์

ผลที่เกิดขึ้น

  1. เด็กจำนวน 58 คน ได้เรียนรู้ประเภทของขยะ การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
  2. เด็กในโครงการเกิดทักษะการทำงานเป็นทีม การประสานงานระหว่าง ครูที่ปรึกษา ครูพี่เลี้ยง และเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
  3. มีสื่อโปสเตอร์การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี จำนวน 100 แผ่น เพื่อสื่อสารให้ชุมชนเข้าใจ
  4. มีการผลิตถังขยะด้วยไม้ไผ่จำนวน 30 ตะกร้า นำไปวางจุดต่างๆในชุมชน เพื่อให้ชุมชนดูเป็นระเบียบและสวยงามมากขึ้น