โครงการ ส่งเสริมสิทธิเด็กเรียนรู้สัมมาชีพบนฐานพหุวัฒนธรรมเพื่อการพึ่งตนเอง

โครงการ ส่งเสริมสิทธิเด็กเรียนรู้สัมมาชีพบนฐานพหุวัฒนธรรมเพื่อการพึ่งตนเอง

สิ่งที่ทำ

  1. เรียนรู้สัมมาชีพบนฐานนิเวศวัฒนธรรมทั้ง 4 ฐาน (ฐานบ้านดิน,ฐานเลี้ยงไก่ไข่,ฐานเลี้ยงเป็ด,ฐานเลี้ยงปลา)

ผลที่เกิดขึ้น 

  1. มีแหล่งเรียนรู้ 5 แหล่ง คือ บ้านดิน, การเลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นบ้านและไก่กระดูกดำ, การเลี้ยงเป็ด, การเลี้ยงปลานิล และฐานเพาะขยายพันธุ์พืชผักผลไม้ ซึ่งทำให้เด็กจำนวน 10 คนมีความมั่นใจและภาคภูมิใจที่มี่ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ฐานเรียนรู้วิชาชีพให้กับสถานศึกษาของตนเอง
  2. เด็กในศูนย์การเรียนม่อนแสงดาวจำนวน 10 คนสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ ได้จากเรียนรู้ต่อคณะกรรมการประเมินผลและทีมศึกษานิเทศน์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เชียงราย-พะเยา ตลอดจนถึงบุคคล/องค์กร/หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาเยี่ยมชม สถานศึกษาและกิจกรรมงานของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
  3. เด็กนำผลผลิตของตัวเองจำหน่ายให้กับตลาดในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง ทำเกิดรายได้ระหว่างเรียน และยังได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย