โครงการ หนึ่งใจสองมือสร้างสื่อทวิภาษาเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่าม้งเพื่อน้อง (โรงเรียนห้วยหาน)

โครงการ หนึ่งใจสองมือสร้างสื่อทวิภาษาเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่าม้งเพื่อน้อง (โรงเรียนห้วยหาน)

สิ่งที่ทำ

  1. ผลิตสื่อหนังสือเล่มเล็ก หนังสือเล่มใหญ่ และฉากภาพใหญ่ มีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำคือ คุณอนุชิต สุวรรณผูก

ผลที่เกิดขึ้น 

  1. แกนนำเด็กในโครงการจำนวน 48 คนได้เรียนรู้กระบวนการทำสื่อการสอน วางแผน ออกแบบ เรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของตนเองมาจัดทำเป็นสื่อ ฉากภาพใหญ่ หนังสือเล่มเล็ก หนังสือเล่มใหญ่
  2. มีสื่อ ฉากภาพใหญ่ จำนวน 30 ภาพ หนังสือเล่มเล็ก จำนวน 6,000 เล่ม  และหนังสือเล่มใหญ่ จำนวน 200 เล่ม ให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณี และยังสนับสนุนการเรียนรู้ในวิชาอื่น ๆ ผ่านสื่อที่ได้จัดทำขึ้น ทำให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้น
  3. เด็กและพี่เลี้ยง(ครู)ได้นำเสนอสื่อทวิภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานการเรียนรู้ (หนังสือเล่มเล็ก เล่มใหญ่) ในงาน “มหกรรมแสดงผลงานทักษะการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารจังหวัดเชียงราย”