โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจรักษ์ภาษาถิ่นไทดำ

โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจรักษ์ภาษาถิ่นไทดำ

สิ่งที่ทำ

  • ศึกษาและเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของภาษาไทดำจากผู้รู้ 2 คน

        – คุณถนอม คงยิ้มละมัย

        – คุณพนัส ล้วนเมือง

  • ผลิตสื่อคู่มือเรียนภาษาไทดำและวรรณกรรม (นิทาน)
  • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆของชุมชนและนอกชุมชน

  • เด็กและเยาวชนไทดำเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการทำงาน กล้าสะท้อนแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างมีความมั่นใจ
  • มีเด็กและเยาวชนจำนวน 30 คนได้เรียนรู้ภาษาไทดำจากผู้รู้ สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียนภาษาไทดำได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
  • เกิดแกนนำเด็กและเยาวชนที่ถ่ายทอดการเรียนการสอนภาษาไทดำจากผู้รู้ไปสู่เด็กที่สนใจเรียน จำนวน 5 คน
  • ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาษาไทดำในกิจกรรมต่างๆ เช่น

        – งานมหกรรมเพชรบุรีดีจังสุโขสโมสร ทำเข็มกลัด “ เอิ่นจือ”  เขียนชื่อตนเองเป็นภาษาไทดำ

        – งานสืบสานประเพณีไทยทรงดำประจำปี ฝึกเขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาไทดำ ลงบนกระเป๋าผ้า

  • มีสื่อการเรียนรู้ภาษาไทดำ 3 ชุด ผลิตชุดละ 30 เล่ม
  • มีสื่อวรรณกรรมภาษาไทดำ (นิทาน) จำนวน 3 เล่ม