โครงการ เสริมสร้างศักยภาพและเรียนรู้เรื่องสิทธิ วิถีชีวิตรากเหง้า กลุ่มชาติพันธุ์ ปะโอ-ไทยใหญ่

โครงการ เสริมสร้างศักยภาพและเรียนรู้เรื่องสิทธิ วิถีชีวิตรากเหง้า กลุ่มชาติพันธุ์ ปะโอ-ไทยใหญ่

สิ่งที่ทำ

1.เรียนรู้สิทธิ ประเพณีวัฒนธรรม และออกแบบเครื่องมือการเก็บข้อมูล

   – แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล

   – บันทึกกิจกรรมการเรียนรู้

2.เก็บข้อมูลด้านสถานการณ์เด็กและเยาวชน ประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งมีผู้รู้ชุมชนจำนวน 10 คน เป็นผู้ให้ข้อมูล

3.ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่สิทธิเด็กภาษาของตนเอง และประเพณีวัฒนธรรมปะโอ-ไทยใหญ่

4.เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรม ปะโอ-ไทยใหญ่ร่วมกับผู้รู้ในชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง

ผลที่เกิดขึ้น

  1. เด็กและเยาวชนในชุมชนจำนวน 30 คนเกิดความตระหนักในประเพณีและวัฒนธรรมที่กำลังจะสูญหายไปจึงมีการรวมตัวจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรม ปะโอ-ไทยใหญ่ร่วมกับผู้รู้ในชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง
  2. เกิดทักษะในการออกแบบเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล การวิด วิเคราะห์ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับชุมชน
  3. มีเอกสารวิเคราะห์ข้อมูล 1 ชุด
  4. มีสื่อสิทธิเด็กและประเพณีวัฒนธรรมชาวไทใหญ่และปะโอ จำนวน 100 เล่ม เผยแพร่ในงานประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยใหญ่และปะโอ