admin

โครงการ หนึ่งใจสองมือสร้างสื่อทวิภาษาเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่าม้งเพื่อน้อง (โรงเรียนห้วยหาน)

สิ่งที่ทำ ผลิตสื่อหนังสือเล่มเล็ก หนังสือเล่มใหญ่ และฉา … Read moreโครงการ หนึ่งใจสองมือสร้างสื่อทวิภาษาเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่าม้งเพื่อน้อง (โรงเรียนห้วยหาน)

โครงการ ศึกษา รวบรวม และสืบสานลายผ้าปักม้งแม่สาใหม่และแม่สาน้อย

สิ่งที่ทำ 1.ทำแผนที่ผู้รู้ด้านลายปักม้ง (แผนที่เดินดิน) … Read moreโครงการ ศึกษา รวบรวม และสืบสานลายผ้าปักม้งแม่สาใหม่และแม่สาน้อย

โครงการ ฟื้นฟูองค์ความรู้บทธาปกาเกอะญอ เด็ก เยาวชนบ้านห้วยอีค่าง

สิ่งที่ทำ ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงของศิลปะด … Read moreโครงการ ฟื้นฟูองค์ความรู้บทธาปกาเกอะญอ เด็ก เยาวชนบ้านห้วยอีค่าง

โครงการ ทำสื่อเพื่อน้อง (โรงเรียนรักแผ่นดิน)

สิ่งที่ทำ เก็บข้อมูลสถานการณ์เด็กและเยาวชน วัฒนธรรม และ … Read moreโครงการ ทำสื่อเพื่อน้อง (โรงเรียนรักแผ่นดิน)

โครงการ เสริมสร้างศักยภาพและเรียนรู้เรื่องสิทธิ วิถีชีวิตรากเหง้า กลุ่มชาติพันธุ์ ปะโอ-ไทยใหญ่

สิ่งที่ทำ 1.เรียนรู้สิทธิ ประเพณีวัฒนธรรม และออกแบบเครื … Read moreโครงการ เสริมสร้างศักยภาพและเรียนรู้เรื่องสิทธิ วิถีชีวิตรากเหง้า กลุ่มชาติพันธุ์ ปะโอ-ไทยใหญ่

โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจรักษ์ภาษาถิ่นไทดำ

สิ่งที่ทำ ศึกษาและเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของภาษาไทดำจ … Read moreโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจรักษ์ภาษาถิ่นไทดำ

โครงการ ผลิตสื่อสะท้อนปัญหาของเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองด้านการศึกษา

สิ่งที่ทำ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กและเยาวชน โดยใช้แบบสอบ … Read moreโครงการ ผลิตสื่อสะท้อนปัญหาของเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองด้านการศึกษา