admin

โครงการ หนึ่งใจสองมือสร้างสื่อทวิภาษาเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่าม้งเพื่อน้อง (โรงเรียนห้วยหาน)

สิ่งที่ทำ ผลิตสื่อหนังสือเล่มเล็ก หนังสือเล่มใหญ่ และฉา … Read more

โครงการ เสริมสร้างศักยภาพและเรียนรู้เรื่องสิทธิ วิถีชีวิตรากเหง้า กลุ่มชาติพันธุ์ ปะโอ-ไทยใหญ่

สิ่งที่ทำ 1.เรียนรู้สิทธิ ประเพณีวัฒนธรรม และออกแบบเครื … Read more

โครงการ ผลิตสื่อสะท้อนปัญหาของเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองด้านการศึกษา

สิ่งที่ทำ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กและเยาวชน โดยใช้แบบสอบ … Read more