กิจกรรม

ตัวแทนเครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมืองเข้าร่วมเวที แนวทางการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายอื่นๆ

วันที่ 10-12 พวกเราตัวแทนเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้น … Read more

โครงการส่งเสริมการฝึกทักษะสัมมาชีพและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นชาวกะเหรี่ยงบนพื้นฐานของพหุวัฒนธรรม

สิ่งที่ทำ 1) กิจกรรมยุวเกษตรกรในโรงเรียน ทำปุ๋ยหมักและน … Read more

โครงการ “ทบทวนการดำเนินงานและพัฒนาสื่อรณรณรงค์เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง”

สิ่งที่ทำ ประชุมคณะกรรมการ TKN ทำความเข้าใจ โครงสร้างแล … Read more

โครงการ ส่งเสริมสิทธิเด็กเรียนรู้สัมมาชีพบนฐานพหุวัฒนธรรมเพื่อการพึ่งตนเอง

สิ่งที่ทำ เรียนรู้สัมมาชีพบนฐานนิเวศวัฒนธรรมทั้ง 4 ฐาน … Read more

โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนเพื่อฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนมอวาคี

สิ่งที่ทำ เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนและวัฒนธรรมป … Read more