กิจกรรมที่ผ่านมา

ตัวแทนเครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมืองเข้าร่วมเวที แนวทางการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายอื่นๆ

วันที่ 10-12 พวกเราตัวแทนเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้น … Read more

การประกวดในวันชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “ความสำคัญของภาษาชนเผ่าพื้นเมือง”

เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง (TKN) ขอเช … Read more