โครงการที่ริเริ่มโดยเด็ก

โครงการส่งเสริมการฝึกทักษะสัมมาชีพและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นชาวกะเหรี่ยงบนพื้นฐานของพหุวัฒนธรรม

สิ่งที่ทำ 1) กิจกรรมยุวเกษตรกรในโรงเรียน ทำปุ๋ยหมักและน … Read moreโครงการส่งเสริมการฝึกทักษะสัมมาชีพและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นชาวกะเหรี่ยงบนพื้นฐานของพหุวัฒนธรรม

โครงการ “ทบทวนการดำเนินงานและพัฒนาสื่อรณรณรงค์เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง”

สิ่งที่ทำ ประชุมคณะกรรมการ TKN ทำความเข้าใจ โครงสร้างแล … Read moreโครงการ “ทบทวนการดำเนินงานและพัฒนาสื่อรณรณรงค์เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง”

โครงการ พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนบ้านห้วยหมากเลี่ยม

สิ่งที่ทำ ศึกษาและทบทวนสถานการณ์ของเด็กและเยาวชนบ้านห้ว … Read moreโครงการ พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนบ้านห้วยหมากเลี่ยม

โครงการ ส่งเสริมสิทธิเด็กเรียนรู้สัมมาชีพบนฐานพหุวัฒนธรรมเพื่อการพึ่งตนเอง

สิ่งที่ทำ เรียนรู้สัมมาชีพบนฐานนิเวศวัฒนธรรมทั้ง 4 ฐาน … Read moreโครงการ ส่งเสริมสิทธิเด็กเรียนรู้สัมมาชีพบนฐานพหุวัฒนธรรมเพื่อการพึ่งตนเอง

โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนเพื่อฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนมอวาคี

สิ่งที่ทำ เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนและวัฒนธรรมป … Read moreโครงการ พัฒนาแหล่งเรียนเพื่อฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนมอวาคี

โครงการ สร้างพื้นฐานสู่อนาคต ตอน แก้ปัญหาข้าวไม่พอกิน

สิ่งที่ทำ ศึกษาสถานการณ์และวิเคราะห์ปัญหาข้าวไม่พอกิน เ … Read moreโครงการ สร้างพื้นฐานสู่อนาคต ตอน แก้ปัญหาข้าวไม่พอกิน

โครงการ จากดอยน่านสู่สองฝั่งทะเลไทย

สิ่งที่ทำ สร้างกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนและสร้างควา … Read moreโครงการ จากดอยน่านสู่สองฝั่งทะเลไทย

โครงการ หนึ่งใจสองมือสร้างสื่อทวิภาษาเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่าม้งเพื่อน้อง (โรงเรียนห้วยหาน)

สิ่งที่ทำ ผลิตสื่อหนังสือเล่มเล็ก หนังสือเล่มใหญ่ และฉา … Read moreโครงการ หนึ่งใจสองมือสร้างสื่อทวิภาษาเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่าม้งเพื่อน้อง (โรงเรียนห้วยหาน)