โครงการที่ริเริ่มโดยเด็ก

โครงการส่งเสริมการฝึกทักษะสัมมาชีพและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นชาวกะเหรี่ยงบนพื้นฐานของพหุวัฒนธรรม

สิ่งที่ทำ 1) กิจกรรมยุวเกษตรกรในโรงเรียน ทำปุ๋ยหมักและน … Read more

โครงการ “ทบทวนการดำเนินงานและพัฒนาสื่อรณรณรงค์เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง”

สิ่งที่ทำ ประชุมคณะกรรมการ TKN ทำความเข้าใจ โครงสร้างแล … Read more

โครงการ ส่งเสริมสิทธิเด็กเรียนรู้สัมมาชีพบนฐานพหุวัฒนธรรมเพื่อการพึ่งตนเอง

สิ่งที่ทำ เรียนรู้สัมมาชีพบนฐานนิเวศวัฒนธรรมทั้ง 4 ฐาน … Read more

โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนเพื่อฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนมอวาคี

สิ่งที่ทำ เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนและวัฒนธรรมป … Read more

โครงการ หนึ่งใจสองมือสร้างสื่อทวิภาษาเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่าม้งเพื่อน้อง (โรงเรียนห้วยหาน)

สิ่งที่ทำ ผลิตสื่อหนังสือเล่มเล็ก หนังสือเล่มใหญ่ และฉา … Read more