โครงการที่ริเริ่มโดยเด็ก

โครงการ เสริมสร้างศักยภาพและเรียนรู้เรื่องสิทธิ วิถีชีวิตรากเหง้า กลุ่มชาติพันธุ์ ปะโอ-ไทยใหญ่

สิ่งที่ทำ 1.เรียนรู้สิทธิ ประเพณีวัฒนธรรม และออกแบบเครื … Read more

โครงการ ผลิตสื่อสะท้อนปัญหาของเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองด้านการศึกษา

สิ่งที่ทำ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กและเยาวชน โดยใช้แบบสอบ … Read more