ข้อเสนอ

ข้อเสนอเครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง จากเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี ๒๕๖๑

เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง (TKN) จึงม … Read more

ข้อเสนอเครือข่ายต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อเสนอต่อ คสช แถลงการณ์ในวันชนเผ่าพื้นเมือง วันที่ 9 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสนามกีฬาสมโภช 700 ปี

จากความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นจุดเริ่มต้นของพวก … Read more